O všem, co hýbe mým světem

Mein Bild
Innsbruck, Tirol, Austria
"Co dosažením cílů získáte, není tolik důležité jako to, čím se v průběhu cesty k těmto cílům stanete."
~ Zig Zigar ~

"Nerozebírejte pořád, čeho všeho můžete jednou dosáhnout. Raději přemýšlejte, jak moc můžete milovat to, co právě teď děláte."
~ Leo Babauta ~

2. Juni 2012

Mor tisíciletí? Mobilní telefony... část 1.

„Otrava Ameriky mobilními telefony“

„Elektromagnetické znečištění může být nejvýznamnější formou znečištění, kterou kdy lidská aktivita v tomto století vytvořila, o to nebezpečnější, že je neviditelné a nevnímatelné.“ Tento silný a pozoruhodný výrok pronesl prominentní lékař Andrew Weil, MD, autor osmi bestsellerů, absolvent Harvard Medicine School a mezinárodně uznávaný odborník na léčivé byliny a integrační medicínu. Až si přečtete zbytek této zprávy, pochopíte, proč je jeho výrok jak přesný, tak platný.
Fakta o používání mobilních telefonů

mob· Rozmlouvání mobilním telefonem pouhých 500 minut měčně může zvýšitpravděpodobnost rakoviny mozku o 140% až 300% (1)
· Ukázalo se, že radiace mobilního telefonu poškozuje a ničí živou NDA (2)
· Radiace mobilního telefonu způsobuje prostupnost mozkokrevní bariéry, což umožňuje,aby jedy poškozovaly citlivou mozkovou tkáň (3)
· Mobilní telefony nošené muži na opaku mohou snížit počet spermií o 30% (4) (5)
· Po používání mobilního telefonu šest let se zvyšuje riziko vzniku akustického neuromu(nádor na sluchovém nervu) o 50% (6)
· Radiace mobilního telefonu zvyšuje úroveň estrogenu a adrenalinu v těle, čímž narušujehormonální rovnováhu (7)
· Dvouminutový hovor mobilním telefonem mění mozkové funkce dětí na hodinu (8) (9)
· Bezdrátové telefony znamenají vyšší riziko rakoviny, než mobilní telefony (10)
.
Rusové o tom věděli již dávno
V letech 1953 až 1976 Rusové směrovali elektromagnetické záření přímo na americkévelvyslanectví v Moskvě. Šlo o nepřetržité bombardování touto radiací, protože Rusové používalituto technologii v pokusu vyslechnout konverzace na americké půdě. Personál americkéhovelvyslanectví brzy onemocněl. Americký velvyslanec v Rusku dostal leukémii a byl nucen sevrátit do Spojených států. Jeho náhradník také dostal leukémii a i on byl nahrazen. Zaměstnanci byli neustále nemocní a navíc si během svého pobytu na velvyslanectví stěžovali na ztrátu paměti, zamlžení mozku, ztrátu soustředění a nespavost. „Syndrom radiofrekvenční nemoci“ byla nemoc, kterou Rusové předtím identifikovali v experimentech. Takže nebyli překvapeni, když se o těchto zdravotních problémech dozvěděli. Nicméně stejná technologie je dnes propagována jako bezpečná a pohodlná. Pohodlná možná je, ale bezpečná ne.
.
Jak mobilní telefony fungují?
Mobilní telefony jsou opravdu pouze rádiové vysílače vysílající signály prostřednictvím rádiových vln. Tyto vlny jsou formou elektromagnetického záření, či EMR. Když je mobilní telefon zapnut, lokalizuje se tím, že vysílá řadu signálů na nejbližší věž mobilního operátora. Operátor pak přenese tyto informace do nejbližší ústředny. Při hovoru zasílá mobilní telefon údaje na nejbližší věž mobilního operátora, na ústřednu a pak na ústřednu v oblasti volačky, na jejíž číslo je voláno. Jakmile je spojení navázáno, mobilní telefon přenáší balíčky s vaším hlasem nebo textovými daty na druhou rádiovou vlnu, která je vytvořena za účelem přenosu informací. Tato druhá vlna se nazývá informace přenášející rádiová vlna, či ICRW. Když je hovor přijímán ústřednou volaného, vytvoří se spojení prostřednictvím nejbližší věže, která spojuje hovor s vaším telefonem. Prostřednictvím procesoru v mobilním telefonu je digitální informační signál přeměněn na analogový signál, aby bylo možné slyšet hlas. To vše se děje v průměrném čase čtyř až osmi vteřin. Každý mobilní telefon obsahuje své dva vlastní vysílače. Účelem těchto vysílačů je kódování informací do rádiové vlny. Tato rádiová vlna vyzařuje z antény telefonu, rovnoměrně do prostoru. Kódovanými informacemi může být například zvuk vašeho hlasu, údaje vaší textové zprávy nebo fotografie. Vysílač pak odešle kódovanou vlnu, s vašimi informacemi nebo hlasem, na anténu, a anténa pak pošle signál. Funkcí antény je tyto rádiové vlny vrhnout do prostoru, aby je přijímač v nejbližší věži mobilních telefonů zachytil. To činí z antény nejnebezpečnější část telefonu.
.
Kde se vzala „buňka“ v mobilním telefonu
Věže mobilních telefonů emitují signály ve vzoru „okvětních lístků“ kolem věže. Tento 360° rádius kolem věže se nazývá „buňka“, a to je to, co výraz „buňka“ v mobilním telefonu znamená (cell phone). Když je mobilní telefon v buňce, obvykle má dobrý příjem. Ale když mobilní telefon není v „buňce“, signál je špatný. Takže aby mobilní operátoři poskytli naprosté pokrytí, věže mobilních telefonů a anténní věže musí být umístěny po celé oblasti, aby se “buňky“ vzájemně
překrývaly. Člověk začíná vidět, jak obrovská infrastruktura musí být vytvořena, aby bylo zajištěno naprosté pokrytí. To je důvod, proč věže mobilních telefonů a anténní věže jsou tak všudypřítomné. A to je důvod, proč jsou tyto antény instalována na tak mnoha místech, jako hasičské stanice, školy, kostely a střechy, všude.
.
Co přesně je radiace mobilního telefonu
Elektromagnetické záření je forma energie, skládající se z magnetického pole a elektrického pole. Radiace mobilních telefonů je jedna z forem elektromagnetického záření. Celkové elektromagnetické záření spadá do spektra, které může sahat od radiace velmi nízké frekvence, či ELF, na spodním konci, po mikrovlny, rentgenové záření a gama záření na horním konci. Například elektrická rozvodná síť a vedení v našich domovech funguje na frekvenci 60 Hz, což se nachází na spodním konci spektra. Středovlnné rádio funguje na frekvencích megahertzů, zatímco většina mobilních telefonů funguje v rozsahu 800 až 2200 megahertz. Tyto frekvence jsou podstatně vyšší, než 60 Hz. Na horním konci energetického spektra najdeme rentgenové záření, které funguje na více než milionu megahertz. Tento druh radiační energie je znám také jako „ionizující“ záření, protože rádiové vlny jsou tak výkonné, že mohou rozkládat chemické vazby v těle a způsobovat genetické poškození. Radiace na spodním konci spektra je známá jako „neionizující“ záření, a záření tohoto druhu je vytvářeno takovými zařízeními, jako mobilní telefony, věže mobilních telefonů, bezdrátové routery, WiFi, atd. Tato forma záření je příliš slabá, aby rozložila chemické vazby, a to je jedním z důvodů, proč mnozí mylně věří, že radiace mobilních telefonů je neškodná. Když rádiová vlna z mobilního telefonu osciluje na 800 až 2200 megahertz (či dva tisíce dvě stě milionů cyklů za vteřinu), pohybuje se příliš rychle, aby ji tělo detekovalo. Tělo prostě nedokáže rozpoznat rádiovou vlnu pohybující se touto rychlostí, a tím se tato vlna pohybuje neviditelně tělem, bez detekce. Radiace pohybující se takto rychle by mohla být rozpoznána pouze tehdy, když by byla poháněna velmi silným zdrojem. Pokud je síla (výkon) pohánějící rádio dostatečně silná, může vlna způsobit poškození prostřednictvím toho, že zahřeje biologickou tkáň. Protože mobilní telefony nejsou dostatečně silné/výkonné), aby zahřívaly biologickou tkáň, mechanismus, kterým mobilní telefony způsobují poškození, funguje jinak. Tento mechanismus bude vysvětlen v jiné části této zprávy.
.
Užitečné výrazy pro pochopení
Elektřina je jednoduše proud elektronů. K tomu může docházet ve vysokonapěťové přenosné síti nebo v rozvodech doma nebo kanceláři. Kdykoliv elektřina prochází drátem, vytváří se dvě silová pole. Jedno je elektrické pole, a druhé magnetické pole. Ve Spojených státech mění elektrický proud směr 60x za vteřinu, a proto se nazývá střídavý proud, či AC. Cykly proudu se měří v jednotkách zvaných Hertz (Hz), která byla pojmenována po německém fyzikovi Heinrichu Hertzovi. Hertz je jednoduše definována jako počet cyklů za vteřinu. Elektrický proud v USA funguje na 60 Hz, zatímco elektřina ve většině zbývající části světa funguje na 50 Hz. Většina elektřiny v USA má mimořádně nízkou frekvenci, tj. nižší než 3000 Hz. Jak se frekvence zvyšují, je v poli vytvářeno větší množství energie. Kratší vlnové délky znamenají větší energii. Elektrická pole lze odstínit celkem snadno, pomocí kovových bariér. Nicméně magnetická pole, jako ta v rozsahu 60 Hz, snadno prochází většinou bariér a stávají se velmi obtížnými, ne-li nemožnými na odstínění. Je důležité výraz Hertz (Hz) pochopit, protože se běžně používá pro vyjádření frekvencí přístrojů a zařízení, jako mobilní telefony a mikrovlnné trouby. Megahertz (MHz) je milion hertzů a gigahertz (GHz) je miliarda hertzů, či miliarda cyklů za vteřinu. Většina mobilních telefonů funguje ve frekvenčním rozsahu 800 až 2200 megahertz. Pro srovnání, lidský tep závisí na elektrické funkci, bije na frekvenci 2 Hz, či dva cykly za vteřinu. Většina elektrické aktivity lidského těla funguje v rozsahu hertzů. Další důležitý výraz je gauss, nebo miligauss (mG). Tato jednotka měří intenzitu magnetického pole. Byla pojmenována po německém astronomovi a matematiku Karl Gaussovi. Miligauss je jedna tisícina Gausse. Jako příklad, Země má přirozené magnetické pole, u kterého bylo naměřeno asi 0,5 gausse. Protože lidé byli vystaveni přirozenému zemskému magnetickému poli od počátku své existence, toto přirozené magnetické pole není pro lidské tělo škodlivé. Nicméně rozvodné sítě, elektrická zařízení, elektrických rozvodů, mobilních telefonů atd., to vše vytváří magnetická pole, která nejsou pro lidstvo přirozená. Intenzita těchto polí je vyjadřována v miligaussech. Abnormality u embryí lze vytvořit magnetickými poli, již o jednom miligauss. (11) Studie ukázaly 500% nárůst rizika dětské leukémie, lymfomů a mozkových nádorů u dětí vystavených rozvodným sítím vytvářejícím elektromagnetické pole pouhé čtyři miligauss. (12) Většina vědců věří, že bychom neměli být vystavováni více než 1 mG. Malé ruční měřáky, zvané gaussmetry, lze koupit a lze si změřit elektromagnetické pole doma a v kanceláři. Nicméně gaussmetr měří pouze intenzitu magnetického pole. Neměří bezdrátový signál nebo informace přenášející rádiové vlny. Hertz měří frekvenci a miligauss měří intenzitu. Mějte tyto výrazy na paměti, až budete číst informace o zařízeních, jako mobilní telefony a běžné domácí spotřebiče.
.
Méně čárek u signálu znamená více nebezpečí
Věnujte pečlivou pozornost indikátorům signálu na displeji svého mobilního telefonu. Méně čárek značí slabší signál. Slabší signál znamená, že mobilní telefon bude vytvářet více výkonu, aby udržel spojení. V podstatě každá ztracená čárka v důsledku slabého signálu znamená, že mobil zvýší svůj výkon o 1000%, aby udržel spojení. Více výkonu znamená větší expozici radiaci pro volajícího. Ideálně se vždy pokoušejte mluvit venku v otevřeném prostoru. To umožní snazší spojení vašeho mobilního telefonu s věží mobilního telefonu v blízkosti. Čím snazší spojení, tím méně výkonu je potřeba pro udržení spojení. Vyhněte se také hovorům mobilními telefony z aut, autobusů, vlaků, metra nebo letadel. Tyto obálky činí spojení obtížnějším a mají také tendenci koncentrovat radiaci uvnitř této obálky.
.
Proč jsou mobilní telefony nebezpečné?
Anténa mobilního telefonu vytváří bezdrátový signál, který se spojuje a komunikuje s nejbližší věží. Tento signál je forma radiace, často zvaná radiace mobilních telefonů. Radiace mobilních telefonů je typem elektromagnetického záření, či EMR. K dalším typům EMR patří rádiové frekvence (RF), mikrovlny (MW) a elektromagnetické frekvence či MEF. Existují další formy ření, ale tyto jsou nejběžnější. Tato forma radiace není stejná, jako jaderná radiace nebo rentgenové záření. Tyto formy radiace jsou označovány za ionizující záření, protože obsahují dostatek energie, aby rozbily chemické vazby v těle. Forma radiace, o které mluvíme, se nachází na velmi nízkých frekvencích elektromagnetického spektra a vychází z věcí jako televize, AM a FM rádia, radarů, mikrovlnných komunikačních zařízení, elektrických rozvodů, rozvodné sítě a samozřejmě z mobilních telefonů. Elektrická a elektronická zařízení vytváří různé množství elektromagnetického záření, tj. vytváří jak elektrické, tak magnetické pole. Existují drtivé důkazy o výrazných biologických následních plynoucích z expozice těmto formám záření, včetně radiace mobilních telefonů. Jedním z problémů je, že radiaci mobilních telefonů nelze vidět. Je neviditelná. A většina lidí ji nedokáže vnímat ani cítit. Nemůžeme vidět, cítit nebo slyšet tisíce a tisíce EMR frekvencí, které nepřetržitě bombardují každou buňku našeho těla 24 hodin denně. Tato exploze bezdrátové technologie nás utápí v moři elektrosmogu a radiace mobilních telefonů. Tento zákeřný a neviditelný toxin, zvaný elektromagnetické záření, způsobuje katastrofu v našem zdraví. Myslíme si, že když to nemůžeme vidět nebo cítit, neexistuje to. Ale upřímně, není během dne doba, kdy bychom nebyli vystaveni škodlivým účinkům elektromagnetického záření. V podstatě nikdy předtím v historii civilizace tento typ prostředí neexistoval. Spojení státy, Kanada, západní Evropa a Čína emitují tolik EMR, že je dokonce detekovatelné satelity ve vesmíru.
.
K poškození dochází takto
Poškození z mobilních telefonů přichází ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem poškození je oblak radiace poblíž pole, vytvářeného anténou mobilního telefonu. Tento oblak radiace sahá až do vzdálenosti patnácti nebo osmnácti centimetrů od antény všemi směry. Oblak poblíž pole byl studován nejvíce a obsahuje nejintenzivnější energii. Je schopné pronikat hluboko do biologické tkáně. Tato radiace je absorbována, když je mobilní telefon držen blízko těla. Tuto formu radiace emitují také bezdrátové notebooky a podobná zařízení. Později v této zprávě uvidíte obrázek ze studie, ukazující, jak hluboko tento oblak radiace poblíž pole prostupuje do hlavy. Varování zní takto: nedovolte, aby byly mobilní telefony, bezdrátové notebooky nebo jakákoliv podobná zařízení v blízkosti vašeho těla, kvůli tomuto oblaku poblíž pole. A nikdy si nedávejte anténu mobilního telefonu do úst. Druhá forma poškození přichází od rádiových vln zvaných informace přenášející rádiové vlny, či ICRW. Signál mobilního telefonu je tvořen dvěma částmi. První částí je signál vibrující na 800 až 2200 megahertz. Tato vlna se pohybuje příliš rychle, aby ji tělo rozpoznalo, a pokud dokážeme říct, nijak neškodí. Nicméně když člověk mluví nebo posílá textovou zprávu, jsou informace „přivěšeny“ nebo přibaleny k první rádiové vlně. To vytváří druhou vlnu či signál, který se nazývá informace přenášející rádiová vlna, či IRCW. Vibruje na nízké frekvenci, v rozsahu hertzů. V tomto rozsahu ICRW tělo rozpozná, a je to tato vlna, která způsobuje poškození. Děje se toto. Receptory se nachází na buněčné membráně každé buňky našeho těla. Tyto receptory jsou jak chemické, tak vibrační. Vibrační receptory zachycují signály, které vibrují v rozsahu hertzů. Jak informace z ICRW kontaktují vibrační receptory na buněčné membráně, je ICRW rozpoznána jako cizí vetřelec a začíná narušovat komunikaci a funkci buňky. Všichni jsme vystaveni těmto ICRW nepřetržitě. Když tělo vnímá, že je přítomný cizí vetřelec, podnikne opatření, aby se chránilo. Činí tak tím, že vypne aktivní přenosové kanály v buněčných membránách, a v důsledku toho se mění propustnost buněčných membrán. Následně se živiny, které se nachází v prostoru mezi buňkami, nemohou dostat do buněk a vyživovat je. Protože se živiny nemohou dostat membránou dovnitř, buňka trpí nedostatkem výživy. A obráceně, toxiny a volné radikály, které se tvoří uvnitř buněk jako součást normálních metabolických procesů našeho těla, nemohou z buněk řádně odejít. Toto hromadění toxinů a volných radikálů uvnitř buněk poškozuje a ničí mitochondrie. Mitochondrie jsou organely uvnitř buněk, které vytváří energii pro tělo ve formě ATP. Když není energie vytvářena, buňka se nemůže detoxikovat, ani nemá energii, aby komunikovala s dalšími buňkami. V důsledku toho je životně důležitý proces komunikace mezi buňkami ztracen. Když je tato komunikace ztracena, jsou narušeny základní fyziologické procesy. Zprávy mezi buňkami nejsou posílány, potřebné hormony a neurotransmitery nejsou vylučovány a imunitní systém nemůže řádně reagovat. Odpadní materiál a volné radikály se hromadí uvnitř buněk, mitochondrie jsou poškozeny a následuje buněčná dysfunkce. Abychom si ilustrovali dopad tohoto narušení, zamyslete se nad důsledky pro skupinu buněk, jejichž funkcí je udržovat mozkokrevní bariéru uzavřenou. Tyto buňky již tento úkol nevykonávají a dochází k průsakům v mozkokrevní bariéře. Skutečně, průsaky mozkokrevní bariérou byly jedním z mnoha zjištění výzkumu. (13) Volné radikály, které se hromadí uvnitř buněk, také zasahují do oprav a replikace DNA. Mnoho studií ukázalo vytváření mikrojader po expozici informace přenášejícím rádiovým vlnám. (14) Mikrojádra jsou fragmenty DNA, která se rozpadne, ale stále má schopnost tvořit buněčnou membránu a replikovat se. Mikrojádra jsou prekurzory vzniku rakoviny a nepředstavují problém, dokud zůstávají uvnitř buněk. Ale když poškozené buňky projdou svoji normální naprogramovanou buněčnou smrtí, zvanou apoptóza, obsah buněk, včetně mikrojader, je vypuštěn. Normálně imunitní systém, prostřednictvím uvolnění makrofágů, tělo těchto nevhodně vytvořených buněk zbaví. Ale protože byl komunikační systém narušen, zpráva k imunitnímu systému nedorazí. Nyní tato mikrojádra sedí v na živiny bohatém prostředí a mohou se volně klonovat. A tehdy začíná nádor.

Zdroj:
http://www.knihy-a.cz/18926/mor-tisicileti-mobilni-telefony

© 2008 Logical Health LLC. Všechna práva vyhrazena.
Překlad a publikace v českém jazyce: Internetový portál WWW.OSUD.CZ

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Sleduj můj blog!

Translate

中文(简体) Português English (US) Français Deutsch Italiano 日本語 한국어 Русский Español